Logo

ACTORS

Shai LeBeouf
Shai LeBeouf
John Turturro
John Turturro
John Cusak
John Cusak
Noor Al Sharief
Noor Al Sharief
Farouq Al Fishawi
Farouq Al Fishawi
Samer Al Masri
Samer Al Masri
Safiah Omari
Safiah Omari
Hussein Fahmi
Hussein Fahmi
Ahmed Zaher
Ahmed Zaher
Abbas Al Nouri
Abbas Al Nouri
Sami Al Adl
Sami Al Adl
Norman Asaad
Norman Asaad
Ahmad Budeir
Ahmad Budeir
Ayman Zeidan
Ayman Zeidan
Yousra
Yousra
Mais Hamdan
Mais Hamdan
Amro Waked
Amro Waked
Saba Mubarak
Saba Mubarak